10 / 15
Videographer Charles-Studio from Lodz, Poland - | POLAND - PORTUGAL WEDDING | Paulina & Luís and Jadwiga & Andrzej - wedding trailer 4K, SDE, drone-video, wedding
Videographer Charles-Studio from Lodz, Poland - Patrycja | Sebastian - wedding trailer, SDE, wedding
Videographer Charles-Studio from Lodz, Poland - Olga i Radosław – wedding highlights, SDE, wedding
Videographer Charles-Studio from Lodz, Poland - Ilona | Krzysztof - wedding trailer, SDE, wedding
Videographer Charles-Studio from Lodz, Poland - Kasia | Rafał - film ślubny | trailer, wedding
Videographer Charles-Studio from Lodz, Poland - Maja i Mateusz - wedding trailer, SDE, wedding
Videographer Charles-Studio from Lodz, Poland - MADERIA | Karolina & Arkadiusz | wedding trailer 4K, SDE, engagement, wedding
Videographer Charles-Studio from Lodz, Poland - Paulina | Jan - trailer ślubny, wedding
Videographer Charles-Studio from Lodz, Poland - Morocco - wedding trailer, SDE, engagement, wedding
Videographer Charles-Studio from Lodz, Poland - Tetiana | Piotr - teledysk ślubny, SDE, wedding
Videographer Charles-Studio from Lodz, Poland - Anna i Hubert - teledysk ślubny, SDE, wedding
Videographer Charles-Studio from Lodz, Poland - | PORTUGAL | Paulina & Luís - coming soon, wedding

MADERIA | Karolina & Arkadiusz | wedding trailer 4K

Dzisiejszy film rozpoczniemy wyjątkowo bo od słów przesłanych przez zadowolonych klientów :-) dla takich chwil kochamy swoją pracę. Motywuje nas to do dalszego działania i do ciągłego podnoszenia jakości naszych filmów.
---
" Ślub powinien być dniem w życiu niepowtarzalnym i wyjątkowym. W tym dniu wiele się dzieje, wzrusza przysięga, zewsząd płyną życzenia od gości, emocja ściskają gardło. Mija szybko, nie jesteśmy w stanie zapamiętać każdej sekundy. Dlatego wybraliśmy firmę Charles Studio, by w tym dniu byli naszymi oczami, chwytali to czego nie widzimy, pokazali nam magię tego dnia z wielu perspektyw. Film z wesela jest niepowtarzalny, nie można zrobić dubla, nie można ponownie uronić takich samych łez czy wygenerować uśmiechów. Zadanie jakie postawiliśmy przed kamerzystami nie było łatwe – mieli nie tylko rejestrować obrazy – mieli chwytać emocje, być dla nas niewidzialni, ale jednocześnie być zawsze tam, gdzie odbywało się coś istotnego. Chcieliśmy w filmie zamrozić atmosferę tego dnia. Aby sprostać temu zadaniu, niezbędny jest zarówno wysokiej klasy sprzęt (pragnęliśmy by wesele nakręcone zostało w jakości 4K) jak i umiejętności montażowe. Zespół Charles Studio zapewnił nam kilku operatorów, kran filmowy, filmowanie z powietrza, montaż filmu, który sprawa, że każdą sekundę ogląda się z zapartym tchem i chce się więcej. Bezcenne widzieć swoje twarze podczas wypowiadania przysięgi, kiedy stajemy się mężem i żoną. Profesjonalny zespół dbał o rejestrację dźwięku, uchwycenie naszej mimiki z kilku kamer. Z firmą Charles Studio pracowaliśmy wcześniej nad zaproszeniami ślubnymi i podziękowaniami dla rodziców. Dzięki kreatywnemu podejściu do montażu i pomocy w wyborze formy przekazu naszych słów, filmy te oddawały dokładnie treści jakie chcieliśmy przekazać naszym bliskim, a w czasie wesela byliśmy spokojni o jakość wykonywanej pracy. Podczas oglądania filmu nie myśli się o jakości 4K, o wielu perspektywach, o widoku z lotu ptaka, nie rozkłada się tego na części pierwsze, tylko postrzega się go jako całość wzruszeń i emocji, jako zamknięcie naszej miłości w filmowej pamiątce na całe życie. Dziękujemy Wam, że pozwoliliście nam przeżyć ponownie ten dzień, że zarejestrowaliście to czego my nie widzieliśmy, że pozwoliliście nam się uśmiechać podczas oglądania każdej minuty. "
--------------------

Today's film will start exceptionally because of the words sent by satisfied customers :-) For such moments we love our work. It motivates us to continue working and to continuously improve the quality of our films.
---
"A wedding should be a day in a unique and unique life, there is a lot going on, a swearing day, wishes from the guests everywhere, emotion squeezing the throat, passing quickly, we are not able to remember every second. That day they were our eyes, they grabbed what we do not see, they showed us the magic of the day from many perspectives.The film from the wedding is unique, you can not take a shot, you can not shed the same tears again or generate smiles. The task we set before the cameramen was not easy - they were not only supposed to record images - they had to capture emotions, be invisible to us, but at the same time be always where something important was happening, we wanted to freeze the atmosphere of the day in this film. To meet this task, both high-end equipment is needed (we wanted that the wedding party was shot in 4K quality) as well as assembly skills Charles Studio provided us with several operators, a water tap, filming from the air, film editing, which makes watching every second with bated breath and wanting more. Priceless to see your faces when you say the oath when you become a husband and wife. A professional team took care of sound recording, capturing our mimicry from several cameras. We have previously worked with Charles Studio on wedding invitations and thanks to parents. Thanks to the creative approach to editing and help in choosing the form of transmission of our words, these films accurately conveyed the content we wanted to convey to our relatives, and during the wedding we were calm about the quality of our work. While watching a movie, you do not think about the quality of 4K, many perspectives, a bird's eye view, it does not break down into the first part, only it is perceived as a whole of emotions and emotions, as a closure of our love in a film souvenir for a lifetime. Thank you for letting us live this day again, that you have registered what we have not seen, that you let us smile while watching every minute. "

Dziękujemy,
Karolina i Arkadiusz
Videographer Charles-Studio
Lodz, Poland

Comments

Only registered users can leave comments. Sign up or Sign in